UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Podstawowym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej naszym bliskim i zyskanie poczucia bezpieczeństwa, tak dzisiaj wszystkim potrzebnego. Jest to możliwe przy niewielkim wkładzie finansowym poprzez wykupienie polisy na życie. Dopasujemy ją nie tylko do Twoich potrzeb ale również do możliwości finansowych. W ofercie m.in.:

 • Ubezpieczenia pakietowe z szerokim zakresem, np. urodzenie dziecka, poważne zachorowania, śmierć rodziców, pobyt w szpitalu, itp.

 • Ubezpieczenia terminowe jako zabezpieczenie kredytu bankowego (np. na 15 lat)

 • Ubezpieczenia bezterminowe z dodatkowymi opcjami (NNW, poważne zachorowania, itp.) z wysokimi sumami ubezpieczenia

 • Ubezpieczenia na wypadek nowotworu

 • Ubezpieczenia dzieci -ubezpieczenie gwarantuje szybki dostęp do świadczeń opiekuńczych czy też pomoc lekarzy specjalistów w przypadku poważnego zachorowania. W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie Twoje dzieci

UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

Zabezpiecz swój dom na wypadek dewastacji, kradzieży lub innego zdarzenia losowego. Zadbaj o swoją nieruchomość oraz wykup OC chroniące przed zalaniem mieszkania sąsiada lub szkodami wyrządzonymi przez dzieci i zwierzęta domowe.

Możliwość ubezpieczenia:

 • Domu w budowie,

 • Domku letniskowego,

 • Budynków gospodarczych i garaży,

 • Tanie ubezpieczenia pod kredyt hipoteczny z cesją na bank.

KOMUNIKACJA OC/AC

Podstawowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Każdy właściciel pojazdu mechanicznego zobligowany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa chroni właściciela i kierowcę pojazdu przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z spowodowania wypadku bądź kolizji drogowej. Osoby poszkodowane otrzymują natomiast odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym polisę wykupił sprawca wypadku.

Znajdziemy najtańsze OC dla Twojego samochodu. Oferujemy zniżki przy pakietach OC/AC. Skontaktuj się z nami a dopasujemy assistance do Twoich potrzeb.

Przygotujemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie również w zakresie:

 • Autocasco (AC)

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 • Assistance – pomoc na drodze (wypadek, awaria), samochód zastępczy

 • Pakiet Standard: OC + AC + NNW

 • Pakiet Maxi: OC + AC + NNW + Ubezpieczenie Szyb + Assistance

 • Ubezpieczenie szyb pojazdu

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

Wybierając najlepsze prywatne ubezpieczenie zdrowotne Ty i Twoja rodzina będziecie mogli szybko skorzystać z usług lekarza, pediatry a także lekarzy specjalistów.

Przygotujemy dla Ciebie i Twojej rodziny porównanie ofert pakietów medycznych  w najkorzystniejszych cenach. 

OCHRONA FIRMY, OC ZAWODOWE

Zabezpiecz swoją firmę wybierając ubezpieczenie jak najlepiej dopasowane do Twojej branży.

Oferujemy:

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy (OC firmy) to odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem mienia jak również prowadzeniem działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy może zostać rozszerzone o szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).

 • Ubezpieczenie majątku firmy, tj. budynki, lokale, maszyny, urządzenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, wyposażenie, jak również środki obrotowe firmy, mienie osobiste pracowników oraz klientów, nakłady adaptacyjne i wartości pieniężne.

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – które chroni między innymi przed skutkami pożaru, wybuchu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, powodzi, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zalegania śniegu i lodu, silnego wiatru (huraganu, trąby powietrznej), zapadania i osunięcia się ziemi oraz wielu innych. Istnieje również możliwość ubezpieczenia majątku firmy w zakresie All Risk (wszystkie ryzyka poza wyłączeniami).

 • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w wartościach pieniężnych powstałe wskutek: kradzieży z włamaniem z lokalu, rabunku w lokalu i w czasie transportu.

 • Wandalizmu – zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony ryzyko graffiti.

 • Ubezpieczenie pojazdów. Przygotujemy kompleksową ofertę ubezpieczenia Twoich samochodów firmowych. Może to być indywidualna oferta dla każdego samochodu lub obejmująca wszystkie samochody na tych samych z góry określonych warunkach (flota).

OCHRONA GOSPODARSTWA

Oferta skierowana do osób posiadających gospodarstwo rolne. W ramach takiego ubezpieczenia ochroną mogą zostać objęte: 

 • Urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych) czyli przyrządy ułatwiające pracę w gospodarstwie, np.: systemy pojenia, karmienia, usuwania obornika, sieczkarnie, wialnie, sortowniki, dojarki, schładzarki, a także agregaty prądotwórcze czy elektroniczne urządzenia sterujące.

 • Budowle rolnicze, np.: wagi najazdowe, stacje transformatorowe, zjeżdżalnie i karuzele dla koni, a także ogrodzenie, bramy, furtki (wraz z siłownikami) oraz altanki i lampy ogrodowe.

 • Silosy, tj. budowle służące do przechowywania produktów sypkich: zboża, ziarna, paszy.

 • Produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy, plony roślin z własnego gospodarstwa przechowywane w silosach, budynkach czy kopcach oraz nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin.

 • Zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna oraz drób rzeźny

 • Maszyny rolnicze Agrocasco, sprzęt przeznaczony do uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin.

OPCJE DODATKOWE:

 • Ubezpieczenie nagrobka. Ubezpieczenie pomoże przywrócić nagrobek do stanu pierwotnego w przypadku: działania sił przyrody i żywiołów; kradzieży jego elementów.

 • NNW rolnika, osób bliskich i pracowników zapewnia wsparcie finansowe po nieszczęśliwym wypadku.